Meteen naar de content

Volg ons!

Neem contact met ons op

Algemene voorwaarden

Deze website wordt beheerd door Craft Hub. Op de hele site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Craft Hub. Craft Hub biedt deze website, met inbegrip van alle informatie, hulpprogramma's en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze site aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleidsregels en kennisgevingen die hier vermeld staan.

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze "Dienst" en stemt u ermee in gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden en bepalingen ("Dienst voorwaarden", "Voorwaarden"), met inbegrip van eventuele aanvullende voorwaarden, bepalingen en beleidslijnen waarnaar hierin wordt verwezen en/of die beschikbaar zijn via een hyperlink. Deze Dienst voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de Site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gebruikers die browsers, verkopers, klanten, handelaars en/of bijdragers aan inhoud zijn.

Lees deze Dienst voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door toegang tot of gebruik van enig deel van de site, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Dienst voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, mag u geen toegang krijgen tot de site of gebruik maken van een van de diensten. Indien deze Dienst voorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Dienst voorwaarden.

Alle nieuwe functies of hulpmiddelen die aan de huidige winkel worden toegevoegd, vallen ook onder de Dienst voorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Dienst voorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor om elk deel van deze Dienst voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de website na het bekendmaken van wijzigingen houdt aanvaarding in van die wijzigingen.

Onze winkel wordt gehost door Shopify Inc. die ons het online e-commerce platform biedt waarmee wij onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

SECTIE 1 - VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DE ONLINE WINKEL
Door in te stemmen met deze Dienst voorwaarden, verklaart u dat u ten minste 18 jaar oud bent in het gebied waar u woont, of dat u meerderjarig bent in het gebied waar u woont en ons toestemming hebt gegeven om minderjarige personen ten laste van u toe te staan deze site te gebruiken.
U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden en u mag, tijdens het gebruik van de dienst, geen wetten overtreden in uw rechtsgebied (inclusief, zonder beperking, copyrightwetten).
U mag geen wormen of virussen of andere code van destructieve aard overbrengen.
Elke inbreuk of schending van één van de Voorwaarden zal resulteren in de onmiddellijke beëindiging van uw diensten.

SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN
Wij behouden ons het recht voor om op elk moment aan wie dan ook om welke reden dan ook dienst te weigeren.
U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van creditcardgegevens) onversleuteld kan worden overgedragen en (a) overdracht via verschillende netwerken kan inhouden; en (b) wijzigingen kan inhouden om te voldoen aan en zich aan te passen aan de technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Kredietkaartinformatie wordt altijd gecodeerd tijdens netwerkoverdrachten.
U stemt ermee in om geen enkel deel van de Dienst , het gebruik van de Dienst , of de toegang tot de Dienst  of enig contact op de website via welke de Dienst  wordt geleverd, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
De titels die in deze overeenkomst worden gebruikt, dienen enkel voor het gemak en beperken of beïnvloeden deze voorwaarden niet.

SECTIE 3 - JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN DE INFORMATIE
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site beschikbaar is. De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, meer nauwkeurige, volledige of actuele informatiebronnen te raadplegen. Elk gebruik van de inhoud van deze site is op eigen risico.
Deze site kan historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. Wij behouden ons het recht voor de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen, maar wij zijn niet verplicht de informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te controleren.

SECTIE 4 - WIJZIGINGEN IN DIENSTVERLENING EN PRIJZEN
De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Wij behouden ons het recht voor om op elk moment de Dienst (of enig deel of inhoud daarvan) te wijzigen of stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving.
Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of enige derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Dienst.

SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)
Sommige producten of diensten zijn mogelijk alleen online beschikbaar via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons retourbeleid.
Wij hebben getracht de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Wij kunnen niet garanderen dat de weergave van een kleur op uw computerscherm juist zal zijn.
Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon, geografisch gebied of rechtsgebied te beperken. Wij kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van de producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen of prijzen kunnen naar eigen goeddunken op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Elk aanbod van producten of diensten op deze site is ongeldig waar verboden.
Wij garanderen niet dat de kwaliteit van gekochte of verkregen producten, diensten, informatie of ander materiaal aan uw verwachtingen zal voldoen of dat eventuele fouten in de dienstverlening zullen worden gecorrigeerd.

SECTIE 6 - JUISTHEID VAN FACTURERING EN REKENINGINFORMATIE
Wij behouden ons het recht voor om een door u geplaatste bestelling te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de aangekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen die door of onder dezelfde klantenrekening, dezelfde kredietkaart, en/of bestellingen met hetzelfde facturatie- en/of verzendadres worden geplaatst. Als wij een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen wij proberen u daarvan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of het factuuradres/telefoonnummer dat u bij de bestelling hebt opgegeven. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen goeddunken, door dealers, wederverkopers of distributeurs lijken te zijn geplaatst.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en rekeninginformatie te verstrekken voor alle aankopen die u in onze winkel doet. U stemt ermee in uw account- en andere informatie, met inbegrip van uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen verwerken en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Voor meer details, zie ons retourbeleid.

SECTIE 7 - OPTIONELE HULPMIDDELEN
Wij kunnen u toegang verlenen tot hulpmiddelen van derden waarover wij geen controle of invloed hebben. U erkent en stemt ermee in dat wij toegang tot deze hulpmiddelen verstrekken op een "as is" en "as available" basis, zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige bekrachtiging. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van optionele hulpmiddelen van derden.
Elk gebruik door u van optionele hulpmiddelen die via de Website worden aangeboden, gebeurt op uw eigen risico en u dient ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent van de voorwaarden waarop de hulpmiddelen door de desbetreffende derde aanbieders worden aangeboden en dat u deze aanvaardt.
Wij kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de Site (met inbegrip van de terbeschikkingstelling van nieuwe hulpmiddelen en bronnen). Deze nieuwe diensten en/of functies zullen ook onderworpen zijn aan deze Dienst voorwaarden.

SECTIE 8 - LINKS NAAR DERDEN
Sommige inhoud, producten en diensten die via onze Dienst beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten. Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons gelieerd zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of de nauwkeurigheid, en wij geven geen garantie en zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor materiaal of websites van derden, of voor enig ander materiaal, producten of diensten van derden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of letsel in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of andere transacties die in verband met websites van derden worden verricht. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, bezorgdheid of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan de derde in kwestie.

SECTIE 9 - OPMERKINGEN, FEEDBACK EN ANDERE BIJDRAGEN VAN GEBRUIKERS
Indien u ons op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen stuurt (bijvoorbeeld inzendingen voor een wedstrijd) of indien u ons zonder ons verzoek creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal stuurt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk "Opmerkingen"), stemt u ermee in dat wij op elk moment, zonder beperking, de Opmerkingen die u ons stuurt, kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins gebruiken. Wij hebben geen enkele verplichting en zullen geen enkele verplichting hebben (1) om de vertrouwelijkheid van enige Opmerkingen te handhaven, (2) om compensatie te betalen voor enige Opmerkingen, of (3) om te reageren op enige Opmerkingen.
Wij kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud te controleren, bewerken of verwijderen die wij naar eigen goeddunken onwettig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, smadelijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk achten of die inbreuk maakt op het intellectuele eigendom van een partij of op deze Dienst voorwaarden.
U stemt ermee in dat uw Opmerkingen geen inbreuk zullen maken op de rechten van derden, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheidsrechten of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er ook mee in dat uw Opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal, of computervirussen of andere kwaadaardige software zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een verwante website kunnen aantasten. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u uitgeven voor iemand anders dan uzelf, of ons of anderen op een andere manier misleiden over de herkomst van uw commentaar. U bent zelf verantwoordelijk voor de Opmerkingen die u maakt en de juistheid daarvan. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor Opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE
Het verstrekken van persoonlijke informatie via de winkel wordt geregeld door ons privacybeleid. Voor meer details, zie ons privacybeleid.

SECTIE 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN OMISSIES
Van tijd tot tijd kan de informatie op onze site of in de Dienst typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevatten die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren indien informatie op de Dienst of een verwante website onnauwkeurig is, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt ingediend).
Wij zijn niet verplicht de informatie op de Dienst of verwante website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, prijsinformatie, behalve indien vereist door de wet. Geen enkele update of verversingsdatum die op de Dienst of enige verwante website wordt toegepast, zal worden geacht aan te geven dat enige informatie op de Dienst of enige verwante website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK
Naast de andere verbodsbepalingen die in de Dienst voorwaarden zijn opgenomen, is het u niet toegestaan de Site of enige inhoud te gebruiken (a) voor onwettige doeleinden; (b) om anderen aan te zetten tot het verrichten van of deel te nemen aan onwettige handelingen; (c) om internationale, federale, provinciale of staatsvoorschriften, regels, wetten of plaatselijke verordeningen te overtreden; (d) om onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen te schenden of te schenden; (e) om te treiteren, te misbruiken, te beledigen, te schaden, te belasteren, te lasteren, te intimideren of te discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; of (f) valse of misleidende informatie in te dienen; (g) virussen of enige andere kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die gebruikt wordt of kan worden op een manier die de functionaliteit of de werking van de Dienst of enige verwante website, andere websites of het Internet negatief beïnvloedt; of (h) om persoonlijke informatie over anderen te verzamelen of te traceren; (i) met het oog op spamming, phishing, pharming, pretexting, spidering, crawling of scraping; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Dienst of een verwante website, andere websites of het internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een verwante website te beëindigen indien u één van de verboden gebruiken overtreedt.


SECTIE 13 - UITSLUITING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Wij garanderen niet dat uw gebruik van onze Dienst ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.
Wij garanderen niet dat de resultaten die door het gebruik van de Dienst kunnen worden verkregen, nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn.
U stemt ermee in dat wij van tijd tot tijd de Dienst voor onbepaalde tijd kunnen intrekken of de Dienst op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving kunnen annuleren.
U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van of onvermogen tot gebruik van de Dienst op uw eigen risico is. De Dienst en alle producten en diensten die via de Dienst aan u worden verstrekt, worden verstrekt (tenzij uitdrukkelijk door ons vermeld) "zoals deze is" en "zoals deze beschikbaar is" voor uw gebruik, zonder verklaringen, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.
In geen geval zal DIY Arts, onze directeuren, functionarissen, medewerkers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of schade, direct of indirect. In geen geval zal de Onderneming, haar gelieerde ondernemingen, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of schade van welke aard dan ook, hetzij direct, indirect, incidenteel, punitief, speciaal of gevolgschade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, winstderving, verlies van inkomsten, verlies van besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, hetzij op basis van een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van deze website, strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit het gebruik van de Dienst of enig product verkregen via de Dienst, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van de Dienst of enig product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in de inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van het gebruik van de Dienst of enige inhoud (of product) geplaatst, verzonden of beschikbaar gesteld via de Dienst, zelfs als u op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid daarvan. Omdat sommige staten of jurisdicties de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zal onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of jurisdicties beperkt zijn tot de maximale door de wet toegestane mate.

SECTIE 14 - VERGOEDING
U gaat ermee akkoord DIY Arts en onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en medewerkers te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen tegen elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, die door een derde partij wordt ingediend als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Dienst voorwaarden of de documenten waarnaar hierin wordt verwezen, of uw schending van enige wet of de rechten van een ander.

SECTIE 15 - SCHEIDBAARHEID
Indien wordt vastgesteld dat een bepaling van deze Dienst voorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en zal het niet-afdwingbare gedeelte geacht worden scheidbaar te zijn van deze Dienst voorwaarden, zonder dat een dergelijke vaststelling van invloed is op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

SECTIE 16 - BEËINDIGING
De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de datum van beëindiging zijn ontstaan, blijven na de beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden bestaan.
Deze Dienst voorwaarden zijn van kracht totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Dienst voorwaarden te allen tijde beëindigen door ons mee te delen dat u niet langer gebruik wenst te maken van onze diensten, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.
Indien u, naar onze mening, een van de voorwaarden of bepalingen van deze Dienst voorwaarden schendt, of wij vermoeden dat u deze hebt geschonden, kunnen wij deze overeenkomst ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle bedragen die tot en met de datum van beëindiging verschuldigd zijn; en/of kunnen wij u als gevolg daarvan de toegang tot onze diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

SECTIE 17 - INTEGRITEIT VAN DE OVEREENKOMST
Indien wij enig recht of enige bepaling van deze Dienst voorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, betekent dit niet dat wij afstand doen van dat recht of die bepaling.
Deze Dienst voorwaarden en alle beleidsregels of werkingsregels die wij op deze site of in verband met de Dienst plaatsen, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Dienst, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling dan wel schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, zonder beperking, alle eerdere versies van de Dienst voorwaarden).
Elke dubbelzinnigheid in de interpretatie van deze Dienst voorwaarden zal niet worden geïnterpreteerd in het nadeel van de partij die ze heeft opgesteld.

SECTIE 18 - TOEPASSELIJK RECHT
Deze Dienst voorwaarden en alle andere overeenkomsten waarbij wij diensten aan u verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Singapore.

SECTIE 19 - WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN
U kunt de meest recente versie van de Dienst voorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken.
Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, elk deel van deze Dienst voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig op wijzigingen te controleren. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze website of de Dienst na het bekendmaken van wijzigingen aan deze Dienst voorwaarden houdt in dat u deze wijzigingen aanvaardt.

SECTIE 20 - CONTACTINFORMATIE
Vragen over de Dienst voorwaarden kunnen worden gericht aan support@crafthub.nl

SECTIE 21 - EIGENDOM
Crafthub NL is eigendom van Smart In Group Limited met registratie nummer 2947076.

100% Tevredenheid

Duizenden tevreden klanten

Wereldwijde levering

30 dagen gratis retourneren

Veilig afrekenen

SSL Gecertificeerd

24/7 Klantenondersteuning

Professionele ondersteuning na verkoop